Modele contracte de vanzare-cumparare auto

Prin contractul de vanzare-cumparare auto, o parte (vanzator) se oblia sa predea un autoturism in proprietate celeilalte parti (cumparator), iar acesta se obligations sa preia vehiculul si sa plateasca pretul convenit. Vanzatorul se obligations sa remita, concomitente cu predarea autoturismului, documentele referitoare la Bun, prevazute de lege, daca in contractul de vanzare-cumparare nu este prevazut altfel. Încheiat la Data de………… în localité……………… Str…………………. Nr. ….. Secteur… între următoarele părţi contractante: 1. Prima parte, în calitate de VÂNZĂTOR, este numitul………………..

Cu domiciliul în…………….. Str……………… Nr. …… Secte……… légitime cu B.I. seria…… Nr. ………….. vinde irevocabil, în calitate de împuternicit cu procura Nr.

……………. de proprietarului……………………………….., AUTOTURISMUL Marca……………. Nr. de înmatriculare…………. moteur seria…………….. şasiu Nr. …………. . în perfectă Stare de funcţionare şi rulare, cu toate accesoriile prevăzute, neaccidentat, fără urme de avarii, nesechestrat sau ipotecat, potrivit principiului “văzut-plăcut”. 2. partea a doua, numitul……………………………

în calitate de cumpărător, domiciliat în…………… Str……………… Nr. …… bloc……. sect……, AM manducaverit să cumpăr autoturismul mai sus indicat în STArea în Care se află, cunoscând că este în perfectă Stare de rulare şi funcţionare, Cu anexele şi accesoriile din dotare, fără urme de accident sau avarii, cunoscând STArea şi provenienţa legală a acestuia, fără a avea de făcut obiecţiuni privitoare la viciile ascunse sau aparente. 3. Preţul vânzării convenite de Noi Părţile este………………… USD sumá ce se va Achita astăzi données de…………………. în numerar, fiind preţul Integral manducaverit de părţi. 4. Odată cu achitarea preţului se transmite şi posesia vehiculului, a certificatului de înmatriculare, a copiei Cărţii de identitate a maşinii, a cheilor de contact, scule, accesorii, Roata de Rezervă, capace roţi, etc.

PE toată durata Cât autovehiculul se află la cumpărător. Până la efectuarea radierii DIN circulaţie şi a achitării taxelor şi impozitelor datorate statului la administraţia FINANCIARĂ, acesta răspunde de toate stricăciunile şi avariile precum şi de dispariţia fortuită a vehiculului. Transferul dreptului de proprietate se va face odată cu établir Cărţii de identitate a maşinii şi radierea sa DIN circulaţie. 5. Alte Clauze convenite de Noi sunt…………………………………. Extras DIN Contract de vanzare-cumparare autovehicul-modèle contrat de vanzare-cumparare cu Plata in Rate (var. 2)… PERSOANA JURIDICA:…………………………………………………………………………… Nr. inmatriculare la Registrul comertului………………….

Reprezentata prin………………………………. Domiciliul/sediul in……………………………, Str…………………….. Nr…… Bl……. Sc….. Ap…….. secteur/Judet……………………………., COD…………….. Încheiat azi données de…………………….. în Două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi având…….. fichier, în prezenţa martorilor……………………………………………………………………..